AVG en WWFT

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

De Boer Advies & Notariaat dient uw persoonsgegevens te bewaren volgens de voor de notaris geldende wet- en regelgeving. De Wet op het notarisambt en de hierna te noemen WWFT zijn bijzondere (nationale) wetgeving en de hieruit voortvloeiende regels voor notarissen gaan boven de AVG. Het vorenstaande houdt in dat sommige rechten voortvloeiende uit de AVG om die reden door u niet geëfectueerd kunnen worden. 

U dient aan te geven of (het concept van) de akte(n) en overige stukken die wij voor u opmaken aan uw makelaar, adviseur, accountant en/of andere partijen mogen worden toegezonden. 

 

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT)

De Boer Advies & Notariaat is verplicht op grond van de WWFT voor werkzaamheden die vallen onder deze wet cliëntonderzoek uit te voeren. Opdrachten mogen  niet geaccepteerd worden alvorens een cliëntenonderzoek is uitgevoerd.

Gedurende het gehele proces is De Boer Advies & Notariaat verplicht om gegevens actueel te houden. 

Indien er sprake is van een ongebruikelijke transactie, is De Boer Advies & Notariaat verplicht een melding te doen bij FIU-Nederland. De notariële geheimhoudingsplicht geldt dan niet! Bij deze melding moeten (persoons)gegevens verstrekt worden. Over een eventuele melding bij FIU-Nederland mag De Boer Advies & Notariaat richting partijen geen mededeling doen.

De WWFT stelt ook de verplichting om persoonsgegevens te bewaren.
 

Ultimate beneficial owner (UBO) / Uiteindelijk belanghebbende

Een onderdeel van het cliëntenonderzoek bij rechtspersonen is het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende van de rechtspersoon. Dit is altijd een (of meerdere) natuurlijke persoon (personen). Indien een partij bij een transactie een rechtspersoon is, zal De Boer Advies & Notariaat moeten onderzoeken wie de UBO is/zijn. Er zullen dan vragen aan u gesteld worden om dit vast te kunnen stellen. 

 

Politically Exposed Persons (PEP) / Politiek Prominent Persoon (PPP)

De Boer Advies & Notariaat is verplicht om na te gaan of een cliënt een (ex-) PEP is. Indien een persoon een (ex-)PEP is, dient De Boer Advies & Notariaat een aanvullend onderzoek en/of een verscherpt onderzoek uit te voeren dan wel te starten.
 

Geldstromen

De Boer Advies & Notariaat begeleidt veel geldstromen. Dit zijn uitsluitend geldstromen die te maken hebben met transacties waarbij De Boer Advies & Notariaat betrokken is. Met dit laatste wordt bedoeld dat De Boer Advies & Notariaat werkzaamheden voor partijen verricht waaruit een betalingsverplichting volgt van een partij naar een andere partij. 

Er wordt onderzoek verricht naar herkomst van gelden. Van welke bankrekening komt een bedrag en wie is gerechtigde tot deze bankrekening. De Boer advies & Notariaat is gehouden u te vragen - op grond van de WWFT - hoe u gelden die u vanaf uw eigen rekening naar ons overmaakt, heeft verkregen. Indien gelden worden ontvangen van een derde zal nader onderzoek verricht worden. In beginsel zullen gelden die ontvangen zijn van derden niet gebruikt kunnen worden. 

Ook wordt onderzoek verricht naar de uitbetaling van de gelden. Er mag alleen uitbetaald worden naar een partij bij de transactie en enkele gebruikelijke overige partijen (zoals banken, tussenpersonen, vereniging van eigenaren etc). Er zullen geen betalingen aan derden worden verricht. 

Indien u nadere informatie wenst over de hiervoor kort aangestipte onderwerpen kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook (een van) de navolgende websites raadplegen:
 

AVG

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

WWFT/UBO/PEP/GELDSTROMEN

www.fiu-nederland.nl, www.belastingdienst.nl, www.bureaubft.nl, www.afm.nl of www.knb.nl 

Contact us